Kako biti medicinska sestra u radu?

Kako biti medicinska sestra u radu?

Medicinska sestra treba biti osoba dobrog općeg psihofizičkog stanja i izdržljivosti, otporna na stres, empatična i razvijenih komunikacijskih vještina. U radu mora biti temeljita, pouzdana, brza i sabrana pri donošenju odluka, kreativna u rješavanju problema i emotivno stabilna. Mora imati human odnos prema bolesnicima i interes za rad s ljudima.

Kako raditi medicinska sestre u bolnici?

Poslovi i zadaće medicinske sestre ovise o radnom mjestu (glavna, odjelna ili timska medicinska sestra u bolnici, medicinska sestra u ambulanti, medicinska sestra u domu za skrb različitih kategorija korisnika i sl.) i području, odnosno o vrsti odjela na kojem radi (interna medicina, kirurgija, pedijatrija, psihijatrija itd.).

Kako mogu se zaposliti medicinske sestre?

Medicinske sestre zapošljavaju se u domovima zdravlja, bolnicama, liječničkim ordinacijama, umirovljeničkim domovima, dječjim vrtićima i lječilištima.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top